Klauzula informacyjna RODO

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, że:

 

I ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest 

Fundacja SOULIGHT

ul. Dąbrówki 15 m.17, 92-413 Łódź

adres email: kontakt@soulight.pl

NIP 7282850893, REGON 38835218400000

wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem  0000887126

 

 

II DANE KONTAKTOWE

 

 1. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności dotyczących realizacji obowiązków administratora danych osobowych można kontaktować się nami pisząc na adres e-mail kontakt@soulight.pl lub adres siedziby.

 

III CEL I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu:

 

 1. udzielenia odpowiedzi na przesłane przez Państwa zapytanie (zgodnie z art. 6 ust 1 pkt f. RODO);
 2. realizacji umowy na przeprowadzenie konsultacji lub kursu zdalnego z udziałem trenera na żywo z wykorzystaniem platformy do komunikacji zdalnej (zgodnie z art. 6 ust 1 pkt b. RODO);
 3. realizacji umowy na przeprowadzenie analizy waszej relacji a następnie przesłanie wam jej wyników lub przeprowadzenie omówienia tej analizy przez trenera na żywo z wykorzystaniem platformy do komunikacji zdalnej (zgodnie z art. 6 ust 1 pkt b. RODO);
 4. marketingu produktów i usług, co oznacza przesyłanie informacji handlowych dotyczących kursów, warsztatów, wydarzeń organizowanych przez Administratora na podany adres e-mail i na telekomunikacyjne urządzenia końcowe takie jak: smartfony, telefony, laptopy, komputery i inne, mające dostęp do sieci Internet, których osoba jest użytkownikiem, (zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a RODO, USTAWA z  dnia 18  lipca  2002  r. o świadczeniu  usług  drogą elektroniczną);
 5. realizacji usługi newslettera zawierającego informacje z dziedziny budowania relacji w tym także wydarzeń, w których Administrator jest partnerem, uczestnikiem, patronem. (zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a RODO);
 6. wykonania ciążących na Administratorze  obowiązków prawnych w szczególności dotyczące prowadzenia rozliczeń finansowych, podatkowych i archiwizacji tych danych oraz realizacji Twoich praw wynikających bezpośrednio z RODO; (zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt c RODO, w 6 USTAWA z dnia  29  września 1994  r. o rachunkowości);
 7. dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami jak także rozliczania należności z tytułu realizacji usługi (zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f RODO);

 

 

IV CHARAKTER PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Przetwarzane dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

 

 

V OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji umowy będą przetwarzane do momentu wygaśnięcia obowiązku przetwarzania danych wynikającego z przepisów prawa, w tym obowiązku przechowywania dokumentów księgowych i finansowych dotyczących umów i prowadzenia działalności odpłatnej, nie dłużej niż 5 lat.
 2. Dane osobowe przetwarzane w oparciu o zgodę, będą przetwarzane do momentu wycofania tej zgody przez osobę, której dane dotyczą.
 3. Dane osobowe przetwarzane w celu roszczeń z umowy przez okres 3 lat. 

 

 

VI ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być następujące podmioty:

  1. dostawcy usług IT,

  2. dostawcy usług marketingowych,

  3. dostawcy usług księgowych,

  4. dostawcy usług prawnych oraz doradczych, w przypadku gdy jest to niezbędne do obrony roszczeń,

  5. Facebook, Instagram w przypadku promocji.

 2. Aby dowiedzieć się więcej o ww. kategoriach podmiotów i uzyskać ich listę, proszę skontaktuj się w nami.

 3. W zakresie, w jakim przepisy powszechnie obowiązującego prawa nakładają na Administratora obowiązek przekazywania określonych informacji do organów państwowych, dane osobowe mogą być przekazane do tych organów. 

 

VII PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

 

 1. W celu zapewnienia jak najwyższej jakości naszych usług korzystamy z innych dostawców, np. w zakresie wsparcia IT. W związku z tym Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza teren UE/EOG. Zapewniamy, że w takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy Nami a takim podmiotem, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską, bądź na podstawie odpowiedniej decyzji Komisji Europejskiej.

 

 VIII PRAWA PODMIOTU DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Posiadasz prawo do:

  1. dostępu do swoich danych osobowych,

  2. sprostowania swoich danych osobowych,

  3. usunięcia swoich danych osobowych,

  4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych

  5. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę i przetwarzanie dotyczących Ciebie danych odbywa się na jej podstawie,

  6. przenoszenia swoich danych osobowych,

  7. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, zgodnie z art. 21 RODO.

 2. W celu realizacji któregokolwiek z wyżej wymienionych praw prosimy o kontakt z Fundacją w sposób określony powyżej.

 3. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO

 

IX OBOWIĄZKI PODMIOTU DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do zawarcia/realizacji umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości podjęcia uczestnictwa w wybranym kursie.
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Zadzwoń: 663 224 559

poniedziałek - piątek 10:00-18:00

Kontakt